Ngoại thất
Nội thất

(Giá không bao gồm thuế GTGT và công lắp đặt, sơn)